Valt de ‘koning’ van Roermond van zijn troon?

‘Ik heb naar letter en geest van de gedragscode geopereerd. Ik ben maximaal transparant geweest, tot op de dag van vandaag’. De  reactie van de ‘koning’ van Roermond, VVD-wethouder én Eerste Kamer-lid Jos van Rey op het onderzoeksrapport ‘De schijn en de feiten’ over vermeende belangenverstrengeling bij vastgoedprojecten in zijn gemeente, was voorspelbaar. Zo ook het rapport zelf, van de hand van ex-minister Winnie Sorgdrager (Justitie) en hoogleraar Bestuurskunde Paul Frissen. Want nieuwe inzichten lijkt dit rapport bij vluchtige lezing niet te hebben opgeleverd. Toch kan bij goed doorlezen worden geconcludeerd dat het oordeel van de commissie ‘snoeihard’ is : Van Rey heeft inderdaad de schijn van belangenverstrengeling tegen zich. Anders geformuleerd: Hij heeft dus NIET naar de geest van de gedragscode geopereerd.

Voor wie Roermond te ver weg is en niet weet waar het hier over gaat, wat achtergrondinfo. In de herfst van vorig jaar verscheen er in de regionale krant De Limburger/Limburgs Dagblad een aantal artikelen over mogelijke belangenverstrengeling bij vastgoedprojecten tussen wethouder en VVD-politicus Jos van Rey (met onder meer Stadsontwikkeling in portefeuille) en de lokale projectontwikkelaar Piet van Pol. Het waren gedegen journalistieke artikelen, waarop weinig viel af te dingen. Deze artikelen dwongen de scheidend burgemeester van Roermond Henk van Beers een onderzoekscommissie in te stellen en afgelopen maandag werd het eindrapport gepresenteerd.

De onderzoekers Sorgdrager en Frissen constateren nu dat er met de gedragscode van de gemeente Roermond weliswaar niets mis is, maar dat twee achtereenvolgende burgemeesters en verschillende colleges en gemeenteraden jarenlang niets hebben ondernomen om te voorkomen dat in het geval van Van Rey een schijn van belangenverstrengeling kon ontstaan. Een vernietigend oordeel, overigens, over de politieke controle binnen de plaatselijke Roermondse politiek, waar Van Rey als een echte zonnekoning al meer dan een decennium de lakens uitdeelt, zonder dat er iemand, inclusief burgemeester Beers en zijn voorganger Herman Kaiser, daar veel tegenin durfde te brengen.

Het zal geen verbazing wekken dat niet alleen Van Rey opgelucht reageerde, ook Van Beers constateerde onmiddellijk na de presentatie van het rapport dat de onderzoekscommissie geen feitelijke belangenverstrengeling had vastgesteld. Met andere woorden: In het Roermondse is de afgelopen jaren rond Van Rey en zijn boezemvriend Van Pol niets onoorbaars gebeurd.

De partij van Van Rey, de VVD, ging nog een stapje verder en concludeerde bij monde van de lokale fractievoorzitter Dré Peters dat het hele rapport ‘verspilling van belastinggeld is geweest’. In het Limburgs Dagblad staat ook een fraaie quote van deze Dré Peters, die jarenlang met zijn huis-aan-huisblad De Trompetter de Roermondse politiek fors de maat nam: ‘Stuur morgen Sorgdrager naar een andere stad, dan trekt ze daar dezelfde conclusies.’ Mogelijk heeft Peters gelijk, maar dan vergeet hij gemakshalve dat dat wel heel erg triest is voor die andere Nederlandse gemeenten en het lokale bestuur in zijn algemeenheid.

Ik geef  toe dat het onderzoeksrapport van Sorgdrager en Frissen niet datgene heeft gebracht wat de vijanden van Van Rey en Van Pol hadden gehoopt. Dan kon ook niet, want Van Beers had de opdracht aan de onderzoekscommissie zodanig geformuleerd dat zij ook niet het onderste uit de kan zouden kunnen halen. Vandaar dat je het rapport ook tussen de regels door moet lezen en dan komt Van Rey helemaal niet goed weg.

Eén voorbeeld. In het onderzoeksrapport wordt onder meer ingegaan op de aankoop van een nieuw stadskantoor, vorig jaar, voor een bedrag van ruim 14 miljoen euro, exclusief BTW. Dit kantoorgebouw, dat een behoorlijke leegstand telt, was eigendom van Casimir Vastgoed, een bv van Van Pol en Volker Wessels. Ik heb aan deze aankoop twee columns in Vastgoedmarkt gewijd, die ook in het rapport als referentie worden genoemd. Wat een eer! De columns – terug te vinden via de website van Vastgoedmarkt en via mijn eigen website (www.ruuddewit.nl) – droegen de koppen ‘Afschrijven op z’n Roermonds’ en ‘Jos van Rey’.  Ik citeer letterlijk uit het rapport:

‘De aankoopprijs voor het kantoorpand is bepaald op basis van taxaties. Casimir Vastgoed B.V. en de gemeente hebben beide een aparte taxatie laten uitvoeren. Op 8 februari 2010 is in opdracht van Casimir Vastgoed BV een taxatierapport uitgebracht door Jack Frenken makelaars en hypotheekadviseurs. Vervolgens verstrekt de gemeente een opdracht aan RPS makelaars om een taxatie op te maken. RPS makelaars heeft op 19 mei 2010 een taxatierapport uitgebracht. Op 17 september 2010 hebben de taxateurs samen overleg gevoerd en getracht overeenstemming te bereiken over de waarde, aangezien er forse verschillen in de waardering zaten. Op basis van dit gesprek hebben Jack Frenken makelaars en hypotheekadviseurs en RSP Makelaars de gemeente een gezamenlijke brief gestuurd met daarin hun bevindingen. Het uiteindelijke onderhandelingsresultaat dat de gemeente en Casimir Vastgoed B.V. overeenkomen, wordt door de gemeente aan een derde taxateur voorgelegd met de vraag om te beoordelen of dit bedrag marktconform is, hetgeen deze taxateur bevestigt. Deze taxateur geeft aan dat de verkoopprijs van 14 miljoen euro die hem door de gemeente is voorgelegd als een marktconforme prijs mag worden beschouwd. Inmiddels zijn in de vakpers verschillende kritische artikelen verschenen die suggereren dat de gemeente Roermond voor de aankoop van het nieuwe stanskantoor aanzienlijk te veel zou hebben betaald.66 De commissie heeft in haar rapport alleen de uiteindelijke prijs genoemd, omdat de verschillende taxatierapporten waarvan de commissie op de hoogte is, niet openbaar zijn. De commissie kan bevestigen dat er sprake is geweest van aanzienlijke verschillen in de waardebepaling, zeker ook tussen de laagste waardebepaling en de uiteindelijke prijs van het pand.’

Trek zelf uw conclusies! In deze quote komt de naam Van Rey niet voor, maar hij zweeft wel tussen de woorden door. Alleen al bij deze quote heb ik vijf  vragen:  Waarom worden in dit rapport de taxaties niet als bijlage opgenomen? Waarom zijn die taxaties trouwens nog altijd niet openbaar? Waarom wordt de naam van de derde taxateur niet genoemd? Waarom koos deze taxateur toch voor de hoogste prijs? En wie heeft die derde taxateur eigenlijk voorgesteld/aangedragen?

Maar laat ik het houden bij de kern van de zaak, namelijk dat het openbaar bestuur, en dus zeker een wethouder, ervoor moet zorgen dat het op afstand blijft van zaken en personen, die de verdenking van belangenverstrengeling kunnen opleveren. Daarover velt de commissie Sorgdrager, met een verwijzing naar Van Rey, een helder oordeel: ‘De commissie stelt vast dat van deze ‘cheques and balances’ en gedragsnormen naar het oordeel van verschillende van onze gesprekspartners en van anderen die de commissie hebben benaderd, niet altijd sprake is. Dat is niet goed verenigbaar met breed aanvaarde normen van goed bestuur.’

En dan komt de commissie met misschien wel de meest dodelijke zin uit het rapport: ‘Dit alles laat uiteraard onverlet dat er sprake is van grote verdiensten van wethouder Van Rey voor de ontwikkeling van Roermond’.

Waarom vind ik deze zin dodelijk? Heel simpel: bij het lezen moest lk denken aan een soortgelijke opmerking van de rechtbank in Haarlem die Jan van Vlijmen in de Klimop-vastgoedfraudezaak eerst tot vier jaar veroordeelde voor witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie en hem vervolgens de hemel inprees omdat hij Bouwfonds zo geweldig had opgestoten in de vaart der volkeren.

Mijn tweede, hierboven aangehaalde column van vorig jaar over Jos van Rey sloot ik af met de veronderstelling, dat Van Rey deze affaire politiek niet zal overleven. ‘Dankzij Van Rey mag Roermond zich ‘retailstad’ van Nederland noemen. Niemand zal durven ontkennen dat deze gedreven ondernemer-politicus het stadje aan de Maas op de kaart heeft gezet. Maar deze affaire onderstreept opnieuw dat wie zonder goed naar zichzelf te kijken met vuur speelt, heel wat vastgoed in vlammen kan doen opgaan.‘

De gemeenteraad van Roermond zal zich op 4 april over het rappprt buigen, dus ik weet niet of ik gelijk krijg met mijn veronderstelling dat de rol van Van Rey  is uitgespeeld. Ik vrees inmiddels van niet. Volgens De Limburger/Limburgs Dagblad heeft Van Rey nu stappen gezet om zijn private vastgoedportefeuille in Roermond wat meer op afstand te plaatsen. En vervolgens gaat iedereen over tot de orde van de dag en krijgt VVD-fractievoorzitter Peters toch gelijk, dat met het onderzoeksrapport vooral belastinggeld is verspild.

Daarom besluit ik met een persoonlijke oproep: Beste Jos, je wordt volgende maand 65 jaar, het is dus mooi zo. Stop met dat gedoe in Roermond, ga dan met Piet nog een keer, zonder politieke verantwoordelijkheid, naar Munchen en Cannes, en geniet zonder die schijn van belangenverstrengeling alsnog ongestoord van alle geneugten van de vastgoedbeurzen. Sorgdrager en Frissen vinden ook dat je dat verdiend hebt voor Roermond.

rapport Van Rey

 

Advertentie
Comments
5 Responses to “Valt de ‘koning’ van Roermond van zijn troon?”
 1. Joost Eikelenburg schreef:

  Alle taxaties moeten op tafel komen.

 2. Alexander van Oosten schreef:

  Geachte heer De Wit,

  Een korte reactie op uw blog “Valt de koning van Roermond van zijn troon?”, over Roermonds wethouder Jos van Rey en het onderzoek Sorgdrager/Frissen:
  Uw column maakt vooral duidelijk dat u absoluut geen kennis heeft van de verhoudingen in de stad Roermond. Één bewijs daarvan: een spontane oproep van een al net zo spontaan actiecomité uit de stad heeft in minder dan 24 uur tijd bijna 700 steunbetuigingen opgeleverd voor de heer Van Rey. Zonder dat aan die actie brede ruchtbaarheid is gegeven.
  Dat staat in schril contrast met uw mening dat het beleid van de heer Van Rey de afgelopen 14 jaar is gebaseerd op een soort schrikbewind, waar de rest van het gemeentebestuur niets tegen heeft durven inbrengen.
  Het compliment van de onderzoekers Frissen/Sorgdrager dat de heer Van Rey grote verdiensten heeft voor de ontwikkeling van de stad, betitelt u als de meest dodelijke zin van het onderzoek. U trekt daarbij een vergelijking tussen de heer van Rey en de hoofdverdachte in de Philips vastgoedfraude. Een vergelijking die alles zegt over uw grenzenloze vooringenomenheid en absolute gebrek aan kennis van zaken. Die vergelijking is zo stupide, dat het eigenlijk niet de moeite waard is er echt diep op in te gaan. Ik beperk me tot de kernachtige samenvatting van de onderzoekers in een vraaggesprek met L1: ,,Er is geen sprake van ernstige verwijtbare feiten”. Daarmee is ook feitelijk alles gezegd over de aankoop van het stadskantoor waarover u het volstrekt ten onrechte doet voorkomen alsof er toch zaken zijn gebeurd die het daglicht niet kunnen verdragen.
  U concludeert ook dat een gedegen artikelenreeks de aanleiding is geweest voor het onderzoek van Sordrager/Frissen. Hebt u de conclusies van de onderzoekers dan soms over het hoofd gezien, dat ze beslist niet alle uitkomsten van die artikelen delen? Trouwens, voor veel Roermondenaren leverden die artikelen geen spat nieuws op. Al in 1999 zijn er publicaties geweest over de afspraken die wethouder Van Rey heeft gemaakt om voor optimale transparantie te zorgen in zijn vriendschap met de heer Van Pol.
  Trouwens, de belangrijkste beschuldiging in de artikelreeks, dat er sprake is van belangenverstrengeling tussen Van Rey en de heer Van Pol, is nergens op gebaseerd.
  Ik heb een welgemeend advies meneer De Wit. U doet er goed aan om eens achter uw computer vandaan te komen, zodat u ontdekt wat er echt speelt in de wereld en hoe de echte verhoudingen zijn in Roermond. Dat voorkomt nieuwe, wereldvreemde verhalen die kennelijk alleen als oogmerk hebben de schijn van belangenverstrengeling nog eens lekker aan te wakkeren. Want die schijn wordt altijd veroorzaakt door derden en ook de onderzoekers zeggen, dat je je daar niet tegen kunt verdedigen.
  Wanneer een persoon, u in dit geval, zinnen als dodelijk ervaart, dan vraag ik mij af u of wel goed slaapt !, ik zou geen oog meer dichtdoen, gaat alles wel goed met u ? Daarnaast is duidelijk uit uw verhaal op te maken dat de door u genoemde “vermoedelijke vijand” alleen uw naam draagt en uiteindelijk kan ik uit uw verhaal alleen maar opmaken dat u nu met stappende voeten, gebalde vuisten, een vuurrood hoofd, krijsend en tierend door uw kantoor(tje) loopt te razen omdat uw gewoonweg geen gelijk heeft gekregen.

  Vriendelijke groet,

  Alexander van Oosten

  P.s, ik ken nog een goede coach :o)

 3. Hans Engelen schreef:

  En wie werkt er bij Jack Frenken Makelaars en hypotheekadviseurs? U weet wel het makelaarskantoor dat namens Casimir Vastgoed BV de marktwaarde heeft getaxeerd voor verkoop van het Stadskantoor aan de Gemeente Roermond……Geloof het of niet: Jos van Rey jr., “de zoon van” die ook zijn vaders vastgoedportefeuille beheert!

  En wat doet Jack Frenken Makelaars en hypotheekadviseurs nog meer: Juist ja, bemiddelen in de verkoop van vastgoed namens de Gemeente Roermond!

  Mijn reactie: Het is inderdaad een kleine wereld, die rond Van Rey en Van Pol. Dit soort feiten – ik heb ze even nagetrokken – maken het onderscheid tussen een schijn van belangenverstrengeling en werkelijke belangenverstrengeling wel erg klein.

 4. burger schreef:

  ook de data en leeftijd kloppen niet, het schrijven van dergelijk blog heeft alleen maar propaganda ten doel en mensen gaan het nog lezen ook!

  Mijn reactie: Jammer toch, dat sommige mensen die reageren, niet de lef hebben om hun naam te noemen. Mensen blijkbaar, die het verschil tussen propaganda en het recht op informatie niet weten. Gelukkig waren er gisteren meer dan 500 personen die wel geïnformeerd wilden worden. Maar een ding klopt ook: Jos van Rey wordt niet 65 in april maar 67. Des te meer reden voor hem om er snel mee te stoppen.

 5. Ed Nypels schreef:

  Vanuit een normaal burgerperspectief is dit toch niet te geloven. Hopelijk komt er door dit soort blogs en publicaties toch een einde aan. We moeten naar een schone sector en naar integere gemeentelijke vastgoedmensen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: